eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Ffyrdd ymarferol i Gefnogi Iechyd Meddwl a Lles o fewn yr ysgol.

Disgrifiad:

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i roi pecyn gwybodaeth, adnoddau a strategaethau ymarferol i chi i gefnogi iechyd meddwl a lles yn ogystal â chreu ysgol gynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu gwerthfawrogi.  Byddwn yn trafod effeithiau iechyd meddwl a lles y gweithle a beth gellir ei wneud i’w leihau a’i atal rhag digwydd yn y dechrau.
Cwrs ysgafn a hwyliog sy’n synnig strategaethau syml a phwerus a chyfle i drafod ymysg cyfoedion.

Cofrestru.

Mae ganddom ddwy ffordd o gofrestru ar y cwrs.

Clicio ar y lleoliad o’ch dewis isod a bydd tudalen yn agor o’n system newydd VCita

Caerdydd: dydd Llun, Mawrth 11eg 2019

Gwynedd: dydd Gwener, Mawrth 22ain 2019

Aberystwyth: dydd Mercher, Ebrill 3ydd 2019

Caerfyrddin: dydd Gwener, Mai 10fed 2019

neu clicio Cofrestru Cwrs am ffurflen PDF i’w argraffu a’i ebsotio yn ôl i ni ar bwcio@eryr.cymru

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Edrychwn ymlaen i glywed ganddoch.


Amcanion:

Amcanion y cwrs:
Deall gwahanol feysydd iechyd meddwl.
Adnabod arwyddion a chymryd camau ataliol effeithiol.
Dilyn proses wrth ystyried disgybl neu aelod o staff sy’n achos pryder o ran iechyd meddwl.
Edrych ar ffyrdd o greu ysgol gynhwysol sy’n cefnogi disgyblion a staff sydd â phroblemau iechyd meddwl.
Cryfhau lles disgyblion a staff drwy ddarparu cefnogaeth effeithiol.
Creu dulliau ymarferol er mwyn hwyluso sgyrsiau o amgylch pryder iechyd meddwl unigolyn.
Nodi ffyrdd i gyfeirio, cefnogi ac arwain unigolion i chwilio am gymorth a chyngor priodol.
Deall rolau a chyfrifoldebau staff, rhieni a gofalwyr.
Cydweithio gydag asiantaethau allanol.
Adnabod ffyrdd effeithiol i weithio gyda theuluoedd i hyrwyddo iechyd meddwl a lles.
Cryfhau lles disgyblion trwy ddarparu cymorth effeithiol.

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd: dydd Llun, Mawrth 11eg 2019

Gwynedd: dydd Gwener, Mawrth 22ain 2019

Aberystwyth: dydd Mercher, Ebrill 3ydd 2019

Caerfyrddin: dydd Gwener, Mai 10fed 2019

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yh

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Blynyddoedd Cynnar, Staff Cynradd ac Uwchradd

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.